Truyền HIV con tình địch: Chuyển hồ sơ lên Tòa cấp tỉnh

Thứ ba - 13/12/2016 04:19
Truyền HIV con tình địch: Chuyển hồ sơ lên Tòa cấp tỉnh

Gi?t mình v?i con s? lây truy?n HIV

Chi?u 6-12, trao ??i v?i báo Pháp Lu?t TP.HCM liên quan ??n v? án “C? ý truy?n HIV cho ng??i khác” ?ang gây xôn xao d? lu?n, ông Nguy?n V?n Hi?n, Chánh án TAND t?nh Bà R?a-V?ng Tàu cho bi?t, trong chi?u cùng ngày TAND t?nh ?ã có v?n b?n g?i TAND TP.V?ng Tàu.

Theo ?ó, TAND t?nh ?? ngh? TAND TP.V?ng Tàu trao ??i và ra quy?t ??nh tr? h? s? v? án cho Vi?n KSND TP.V?ng Tàu. Sau ?ó h? s? v? án s? ???c chuy?n v? cho Vi?n KSND t?nh truy t? các b? cáo ra xét x? t?i TAND t?nh.

Theo ông Hi?n, qua thông tin báo chí v? v? án, liên quan ??n vi?c xác ??nh th?m quy?n xét x?, sau khi nghiên c?u các quy ??nh c?a BLHS, các v?n b?n quy ph?m pháp lu?t và h??ng d?n c?a TAND T?i cao v? áp d?ng các quy ??nh có l?i cho ng??i ph?m t?i, TAND t?nh Bà R?a-V?ng Tàu có hai ý ki?n.

Th? nh?t, theo quy ??nh t?i M?c 3 Thông t? liên t?ch s? 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA ngày 5-7-2000 c?a TAND TC-VKSND TC- B? T? pháp- B? Công an h??ng d?n thi hành ?i?u 7 BLHS n?m 1999; M?c 2 Ngh? quy?t s? 32/1999/QH10 ngày 21/12/1999 c?a Qu?c h?i; h??ng d?n t?i Công v?n s? 81/2002/TANDTC ngày 10/6/2002 c?a TAND TC v? vi?c gi?i ?áp các v?n ?? v? nghi?p v? thì vi?c so sánh t?i (?i?u lu?t) n?ng h?n hay nh? h?n ph?i so sánh b?ng các ?i?u lu?t t??ng ?ng quy ??nh trong hai BLHS, ch? không ph?i b?ng các Kho?n c? th? trong các ?i?u lu?t t??ng ?ng.

Do ?ó, so sánh ?i?u 118 BLHS n?m 1999 và ?i?u 149 BLHS n?m 2015 ??u quy ??nh v? t?i “C? ý truy?n HIV cho ng??i khác”, thì c? hai ?i?u lu?t này ??u có m?c hình ph?t cao nh?t là tù chung thân, m?c hình ph?t th?p nh?t là ba n?m, và ??u có cùng hình ph?t b? sung là “có th? b? c?m ??m nhi?m ch?c v?, c?m hành ngh? ho?c làm công vi?c nh?t ??nh t? 1-5 n?m”. Vì th? hai ?i?u lu?t (t?i danh) nói trên là ???c gi? nguyên (b?ng nhau).

T?i Công v?n s? 327/TANDTC-PC ngày 07/11/2016 c?a TAND TC “V? vi?n d?n các ?i?u kho?n có l?i cho ng??i ph?m t?i c?a BLHS n?m 2015 trong b?n án”, TAND TC h??ng d?n c? th?: “…K? t? ngày 1-7-2016, khi xét x? các tr??ng h?p b? truy c?u trách nhi?m hình s? theo BLHS n?m 1999, n?u có ?? c?n c? ?? xác ??nh b? cáo có t?i nh?ng thu?c tr??ng h?p ???c áp d?ng quy ??nh có l?i c?a BLHS n?m 2015 thì trong ph?n “Xét th?y” c?a b? nán, tòa án ph?i phân tích, so sánh, làm rõ các?i?u kho?n t??ng ?ng c?a hai B? lu?t (BLHS n?m 1999 và BLHS n?m 2015); trong ph?n “Quy?t ??nh” c?a b?n án, tòa án vi?n d?n ?i?u kho?n c?a BLHS n?m 1999, Ngh? quy?t s? 144 c?a Qu?c h?i, kho?n 3 ?i?u 7 và ?i?u kho?n có l?i cho ng??i ph?m t?i c?a BLHS n?m 2015 làm c?n c? ?? quy?t ??nh trách nhi?m hình s? ??i v?i ng??i ph?m t?i”. 

 Theo h??ng d?n nêu trên, thì các tình ti?t: Ph?m t?i có t? ch?c và ph?m t?i ??i v?i ng??i d??i 18 tu?i ???c quy ??nh t?i Kho?n 2 ?i?u 149 BLHS có khung hình ph?t tù t? 7-15 n?m là có l?i cho ng??i ph?m t?i, so v?i Kho?n 2 ?i?u 118 BLHS n?m 1999 có khung hình ph?t tù t? 10- 20 n?m ho?c tù chung thân. Quy ??nh có l?i này s? ???c xem xét vi?n d?n, áp d?ng ?? quy?t ??nh hình ph?t ch? không ph?i là c?n c? ?? xác ??nh th?m quy?n xét x? c?a c?p tòa án

Th? hai, ?ây là v? án có tính ch?t ph?c t?p, r?t nghiêm tr?ng. Sau khi báo chí ??ng t?i, d? lu?n ?ã ??c bi?t quan tâm, ?òi h?i ph?i làm sáng t? nhi?u v?n ?? liên quan nh? xác ??nh th?m quy?n xét x?, giám ??nh l?i k?t lu?n giám ??nh pháp y tâm th?n…

  “N?u ti?p nh?n h? s? v? án, TAND t?nh s? nghiên c?u h? s?, xem xét có hay không vi?c tr?ng c?u giám ??nh l?i k?t lu?n giám ??nh pháp y tâm th?n ??i v?i tr??ng h?p bà ?ào Th? Thu Th?o”- ông Hi?n, trao ??i thêm.

Nguồn tin: eneoia.com


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 22
 
  •   Hôm nay 4,187
  •   Tháng hiện tại 107,285
  •   Tổng lượt truy cập 5,315,676